Menu
清史稿
  卷三十一 ‧ 志第六   天文六

乾隆甲子年恆星黃道經緯度表一

乾隆甲子新測恆星,較舊尤密,星數增多,分四卷。首黃道降婁戌宮,迄實沈申宮,凡八百九十七星,如左: